Ekstraordinært årsmøte i LAG-Oslo

Alle våre medlemmer og arbeidsgrupper er velkommen til LAG-Oslo sitt ekstraordinært årsmøte.

Årsmøtet er LAG-Oslo sitt øverste organ og avholdes en gang i året.

Forslag til Dagsorden:

1.- Godkjenning av innkalling, dagsorden; valg av referent og møteleder  

2.- Årsmelding 2018 fra Styret og under/arbeidsgrupper  

3.- Økonomi til godkjenning: regnskap og Forslag til budsjett  

4.- Politisk analyse. (Allmøte)  

5.- Forslag til arbeidsplan LAG Oslo  

6.- Vedtektene  

7.- Valg.  

8.- Eventuelt 


  • Ifølge LAG-Oslos vedtekter:   § 5.2.1   Styret skal består av: - en representant for hver undergruppe - medlemmer som ikke er tilknyttet undergruppene kan også bli valgt til styret    § 5.2.2 Oppgaver styret må fylle: - en informasjonsrepresentant - en kasserer - en sekretær - en koordinator
  • § 6.1.4   Innkalling til årsmøtet skal skje fire uker før ÅM. Medlemmene skal motta skriftlig innkalling med forslag til dagsorden. Forslag til vedtak, vedtektsendringer og saker medlemmene vil ha fremmet på ÅM, må leveres skriftlig til styret senest 2 uker før ÅM. Dagsorden og sakspapirer til ÅM må være sendt medlemmene senest en uke før ÅM.
  • § 6.1.8 Ekstraordinært årsmøte skal innkalles dersom flertallet av styret i LAG-OSLO eller 50% + 1 av medlemmene fremmer skriftlig krav om dette. Kravet må inneholde fortegnelse over de saker som ønskes behandlet. Styret innkaller til ekstraordinært ÅM innen fire uker etter kravet. Forøvrig gjelder de samme regler som for ordinært ÅM.
14. juni, kl. 17:00-19:00
Latin-Amerikagruppene i Oslo.
Frivillighetshuset, Kolstadgata 1 (Tøyen). 3. etasje