Bolivia industrialiserer olje- og gassressurser

MAS lover økt industrialiseringen av Bolivias mange olje- og gassressurser fra og med 2010, og oppretter et statlig selskap for å få fortgang i prosessen.

 ”Nasjonaliseringen av olje- og gassressursene som ble gjennomført i 2006 er ikke nok, regjeringen vil starte denne industrialiseringsprosessen i 2010 med dannelsen av Bolivias Selskap for Industralisering” sier Oscar Coca, minister for hydrokarboner.

Coca sier at det nye selskapet vil være underlagt Departementet for Hydrokarboner, og vil starte med et budsjett på 28 millioner bolivianos fra statskassen, penger som kommer fra overskuddet i det statlige olje- og gasselskapet YPFB.

Den bolivianske regjering er bevisste på at en industrialiseringsprosess fører med seg store investeringsutgifter, men de har altså bestemt seg for å starte denne prosessen nå og i ettertid skaffe ressurser både nasjonalt og internasjonalt gjennom samarbeidsavtaler. Det vil trolig også være nødvendig å hente inn utenlandske teknikere, da Bolivia fremdeles mangler skolert arbeidskraft innenfor olje- og gassektoren.

MAS med Morales i spissen har industrialisering og nasjonalisering av naturressursene som viktigste middel i kampen for en mer rettferdig fordelingspolitikk. Siden Morales kom til maken i 2005 har kontrollen over store deler av landets olje- og gassressurser blitt tilbakeført til staten, noe som har gjort at den Bolivia har levert de beste økonomiske resultatene på mange år. Overskuddet har i stor grad blitt brukt til å sette i gang sosiale reformer som kommer blant annet eldre, skoleelever og mødre til gode, samt investering i ny lete- og utvinningsaktivitet i olje- og gassektoren. Fattigdom er imidlertid fremdeles et stort problem i Bolivia, og mange krever fortgang i de endringsprosessene regjeringen har satt i gang. Industrialisering av naturressursene kan her være et viktig skritt på veien, men fører også med seg store utfordringer. For å kunne starte utvinning er det ifølge boliviansk lov påkrevd å gjennomføre en juridisk konsultasjon med lokalbefolkningen, en prosess som i mange tilfeller er preget av korrupsjon og fusk. Flere urfolksorganisasjoner har kommet med kraftig kritikk for manglende gjennomføring av slike konsultasjoner på deres territorielle områder. Det har også kommet mye kritikk fra ulike organisasjoner for ikke å ta tilstrekkelig hensyn til miljøkonsekvensene en omfattende industrialiseringsprosess kan ha, og flere landsbyer rapporterer om forurensing av grunnvann og jord som følge av utvinningsaktivitet.

Reidun Blehr Lånkan, koordinator LAGs solidaritetsbrigade i Bolivia
Land