Signér opprop for etiske investeringer!

Følg oss på:
Vi har sett at flere norske investeringer indirekte er med på å true livsgrunnlaget til småbønder og urfolk, og bidrar til store miljøødeleggelser. Både Oljefondet og Norfund har etiske retningslinjer for sine investeringer, men det finnes mange eksempler på at de bryter med urfolks- og menneskerettigheter; Oljerørledning på urfolksterritorier i USA, eukalyptusproduksjon i Brasil og vannkraftutbygging som tvinger lokalbefolkning fra hjemmene sine.
Still krav om etiske investeringer! Signér oppropet du også:
285 har skrevet under. Skriv under du også!

Les våre krav:

Vi vil se at staten tydelig tar avstand fra å bygge opp under de sosiale forskjellene i verden. Derfor krever vi at norske myndigheter tar ansvar for konsekvensene av de investeringene som går på bekostning av miljø og mennesker. I tillegg må lovene og retningslinjene for investeringer revideres og følges for å forhindre lignende investeringer i fremtiden. Disse kravene til endring vil være et steg i riktig retning for etisk forvaltning av offentlige midler:


1) Tydelige krav til ivaretakelse av internasjonale rettigheter

Uavhengige kontroll- og oppfølgingsmekanismer for investeringer må styrkes. Dette gjelder spesielt tilgang på rettslige eller ikke-rettslige klage- og erstatningsmekanismer for berørte parter utenfor Norges grenser. Disse må være både legitime og tilgjengelige, særlig for investeringer i land der nasjonale myndigheter ikke er villige til, eller evner å beskytte menneskerettighetene.

Den norske handlingsplanen for FNs veiledende prinsipper må gjøres mer målrettet og forpliktende for både staten og selskaper. Som (del)eier må den norske stat pålegge alle selskap å ha bindende retningslinjer for menneskerettigheter og samfunnsansvar, i tillegg til mekanismer for å ivareta disse. Brudd på disse bør medføre sanksjoner. Herunder:

• Erklæring om forpliktelsen til å respektere menneskerettighetene.

• Aktsomhetsprosedyrer for å identifisere, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan selskapet søker å respektere menneskerettighetene.

• Rutiner for forhåndsvurdering og konsultasjon i forbindelse med investeringer i nye selskaper og prosjekter.

• Forhåndsvurderinger, aktsomhetsvurderinger og konsekvensanalyser bør aktivt bruke relevante internasjonale rettighetskonvensjoner og utarbeides i konsultasjon med berørte parter i lokalsamfunnet og det organiserte sivilsamfunn.


2) Statseide investeringer må offentliggjøre resultater av aktsomhetsvurderingen og av en regelmessig ikke-finansiell rapportering som blant annet referer til aktsomhetsvurderingen.

Det må utarbeides tydelige forventningsdokumenter til selskaper og prosjekter det investeres i. Disse må utarbeides på grunnlag av vurderinger fra berørte interesser og øvrige sivilsamfunn, FNs spesialrådgivere og relevante akademikere.

Konsultasjon eller fritt og informert forhåndssamtykke, i tråd med ILO 169 og erklæringen om urfolks rettigheter, må oppnås i forkant av investeringer. Selskapene må vise til garantier for at virksomheten ikke utnytter naturressurser, inkludert mineraler, jord og vann det står strid om bruks- og eierrettigheter til.


3) Full åpenhet om investeringer, også i andre ledd.

Selskaper og fond, deriblant Norfund, må pålegges full åpenhet om den dialogen som føres med underselskaper og leverandører, særlig i tilfeller der det er mistanke om brudd på grunnleggende normer og rettigheter. Møte- og lobbyregister, og referat mellom relevant departement og selskap eller fond må gjøres tilgjengelig for alle. Dette er grunnleggende for å styrke etterprøvbarheten i utøvelsen av aktivt eierskap, og hvorvidt dette forbedrer praksis i disse selskapene.


4) Statlige fond må straks trekke investeringer der det er konflikt eller der nasjonale og internasjonale retningslinjer ikke har blitt fulgt fra start.Organisasjoner som stiller seg bak oppropet:

- Natur og Ungdom
- FIVAS - Foreningen for internasjonale vannstudier
- Grønn Ungdom
- Palestinakomiteen
-Norsk Folkehjelp
-Industri Energi
-Sosialstisk Ungdom
-Vest-Sahara komitéen