Årsmøte for Nicaraguagruppa i LAG

Nicaraguagruppa, LAG-Norge, inviterer til årsmøte

Kjære Nicaraguavenner,

Hvorfor Årsmøte?

Nicaraguagruppa er ei arbeidsgruppe i LAG-Oslo. Ifølge LAGs vedtekter har LAG-Oslo ansvar for å avholde årsmøter, men ikke arbeidsgruppene. I 2022 hadde Nicaraguagruppa sitt første møte 25.01., men avholdt altså ikke årsmøte. Men LAG-Oslo har i annet halvår 2022 ikke vært aktiv og kommer ikke til å avholde årsmøte i år. Det pågår et arbeid med å revidere retningslinjer i LAG. Jeg har rådført meg med LAGs sekretariat som svarer følgende mht avvikling av årsmøte: «Vi vil .... anbefale at alle arbeidsgrupper har sine egne vedtekter/ veiledende dokumenter, og da bør man også ha et årsmøte hvor alle medlemmene er innkalt og det blir gjennomført valg. Vi vil jo at alle lokallag/ arbeidsgrupper skal følge demokratiske prosesser i så stor grad det er mulig».

Utklipp fra LAG Norges vedtekter:

Under lokallag og arbeidsgrupper

§ 7-5 Plikter

Lokallagenes og arbeidsgruppenes virksomhet må ikke stå i strid med vedtektene og den politiske plattformen til Latin-Amerikagruppene i Norge. Alle lokallag skal ha vedtekter for å regulere sine formål, organisatorisk struktur og lignende. Kopi av vedtektene samt eventuelle vedtektsendringer skal sendes til Landsstyret for godkjenning.

Lokallagene og arbeidsgruppene plikter å sende skriftlige aktivitetsrapporter til Landsstyre to uker før Landsmøtet.

Årsmøtet er lokallagenes øverste organ. Årsmøtet velger landsstyrerepresentant og økonomiansvarlig.

Slik systemet er i dag har Nicaraguagruppa rett på 1 representant i LS og 1 til landsmøtet.
Ut fra ovenstående velger jeg å invitere til årsmøte 2023 i Nicaraguagruppa.

Dagsorden

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Årsrapport 2022 (vedlagt innkallingen)
  4. Regnskap 2022 (vedlagt)
  5. Valg av personer for å koordinere Nicaraguagruppas arbeid og representere Nicaraguagruppa utad: koordinator, regnskapsansvarlig, 3-4 som planlegger aktiviteter gjennom året
  6. Valg av representanter til LAGs Landsstyre (1) og LAGs Årsmøte (1).
  7. Planer for Nicaraguagruppas arbeid i 2023?
  8. Eventuelt

Etter årsmøtet samles vi på en pub i nærheten (det er flere å velge mellom

Fint om alle gir beskjed om de kommer på møtet eller ikke. De som ønsker å delta digitalt eller ikke har mottatt sakspapirer må gi beskjed til evelyn.hoen@gmail.com.


Solidarisk hilsen,

Evelyn G. Hoen og Vegard Bye

Koordinatorer

6. februar, kl. 17:30-18:30
Nicaraguagruppa i LAG
Frivillighetshuset, Tøyen, Kolstadgata 1