Latin-Amerika i Statsbudsjettet 2020

Foto: Stortinget.no

Foto: Stortinget.no

Statsbudsjettet for 2020 er ikke et godt budsjett for Latin-Amerika. Her er LAGs kommentarer til budsjettforslaget.

Reduserte bevilgninger

Statsbudsjettet 2020 nedprioriterer støtte til sivilsamfunn, og reduserer de regionale bistandsbevilgingene til Latin-Amerika. LAG mener dette er en bekymringsverdig utvikling, sett i lys av en forverret sikkerhetssituasjon for menneskerettighetsforkjempere på kontinentet de siste årene. 

Mercosur-avtale i budsjettet

I Næringsdepartementets del av budsjettet legges det opp til ratifisering av den nye handelsavten mellom Efta og Mercosur-landene Brasil, Argentina, Paraguay og Uruguay. Dette er vi sterkt kritiske til. Forrige uke var Latin-Amerikagruppene i Norge derfor på budsjetthøring i Næringskomiteen med innspill, på vegne av en større allianse sivilsamfunnsorganisasjoner i Norge:

Handelsavtalen mellom EFTA og MERCOSUR-landene Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay ble ferdigforhandlet bak lukkede dører i august. Dette skjedde samtidig som Amazonas står i brann. Avtalen er referert til i statsbudsjettet, og det forskutterer et ønske om ratifisering av en avtale vi verken kjenner innhold i, eller konsekvenser av[1]. Vi er kritiske til hvorvidt avtalen er i tråd med vedtatt innenriks-, utenriks- og klimapolitikk.

Samstemthet i politikken?

Brasils nåværende regjering fører en miljøfiendtlig politikk og representerer en stor trussel mot Amazonas.  De har systematisk svekket miljøinstitusjoner i Brasil, avskogingen i Amazonas har økt kraftig, og en rekke urfolk lever i frykt i sine grunnlovsbeskyttede territorier.[2] Nylig fikk vi nyheten om at Frankrikes miljøvernminister avviser EU-Mercosur-avtalen, fordi de ikke kan inngå en handelsavtale som ikke respekterer Paris-avtalen eller Amazonas[3]. Vi mener at Norge ikke kan vurdere å ratifisere en avtale med Brasil i denne konteksten.

Næringsdepartementet skriver i budsjettet om frihandelsavtaler at «det legges vekt på utenriks- og utviklingspolitiske hensyn».[4]Denne avtalen åpner blant annet for økt eksport av tollredusert kjøtt og soyamel fra Mercosur-landene. Samtidig vet vi at produksjon av soya og storfe er av de viktigste årsakene til avskoging av Amazonas.[5] Norsk import bidrar til økt soyaetterspørsel, selv om soyaen vi importerer er miljøsertifisert. Land- og havbruksnæringa i Norge ønsker redusert import av brasiliansk soya. Tilrettelegging av økt import gjennom avtalen, synes å være strid med regjeringens skog- og klimasatsing, og innenrikspolitikk.

  • Vi oppfordrer komiteen til å sikre Stortinget klarhet i hvordan Mercosur-avtalen er samstemt med utenriks-, innenriks og klimapolitikk, gjennom å be regjeringen om en redegjørelse av avtalens konsekvenser for mennesker og miljø. Konsekvensutredningen må være en del av saksgrunnlaget når avtalen behandles i Stortinget.

Bærekraftskapittel

I budsjettet skriver NDF at «(..) det lyktes EFTA å inkludere et kapitel om bærekraft og miljø (..) i avtalen».[6] 

Vi stiller oss kritisk til om det finnes tilstrekkelige mekanismer for håndheving av er slikt kapittel. Det er naivt å støtte seg til retningslinjer om bærekraft uten sanksjonsmuligheter og fastsatte tvistemekanismer, i samhandling med eksempelvis Brasils regjering. Så lenge retningslinjene ikke er bindende, det ikke er innhentet høringsinnspill fra sivilsamfunnet og gjort konsekvensutredning, har vi liten tiltro til et slikt kapittel.  

  • Vi oppfordrer komiteen til å få innsyn i avtalen, og å kreve troverdige og bindende mekanismer for håndheving av bærekraftsretningslinjer, før avtalen kan behandles i Stortinget.

Ettersom vi til nå ikke har tilstrekkelig innsyn i avtalen, kan vi ikke gjøre annet enn å varsle vår dype bekymring og å be Stortinget forsikre seg om at avtalen ikke bryter med miljø- og klimapolitikk, hensyn til menneskerettigheter, og vedtatt ut- og innenrikspolitikk.

På vegne av Alliansen mot Mercosur-avtalen:Greenpeace

  • Framtiden i våre hender
  • Changemaker
  • Alliansen ny landbrukspolitikk
  • Norges Sosiale Forum
  • Handelskampanjen:

[1] NDF Prop. 1 S 2020: s. 19 Markedsadgang og eksport

[2] CSO 26.08.19: Erklæring fra organisasjoner fra sivilsamfunnet om krisen i Amazonas

[3] Reuters 8.10.19: France will not sign Mercosur deal (..)

[4] NDF Prop. 1 S: s. 191 Frihandelsavtaler

[5] Regnskogsfondet 2014: Derfor forsvinner regnskogen

[6] NDF Prop. 1 S 2020: s. 236 Handelspolitikk