Spørsmål på stortinget fra Bjørnar Moxnes (R) om Norecs utviklingspolitiske prioriteringer

Bjørnar Moxnes (Rødt) sendte inn spørsmål på vegne av LAG om regjerings utviklings- og utenrikspolitiske mål når det kommer til hvilke prosjekter Norec velger å støtter. Under kan dere lese svaret fra Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Fra representanten Bjørnar Moxnes (R) til utviklingsministeren:

Mener regjeringen at prosjekter med lang tradisjon og god evaluering fra Norec og som direkte støtter store småbondebevegelser og urfolksbevegelser med fokus på matsikkerhet ikke er i tråd med Norges utviklings- og utenrikspolitiske mål?

Skriftlig spørsmål nr. 826 (2022-2023).
Datert 23.12.2022

Utviklingsministerens svar:

Regjeringen har høye ambisjoner for utviklingsarbeidet. Norge skal bidra til å bekjempe fattigdom og bygge bedre samfunn. Utviklingspolitikken er forankret i bærekraftmålene, klimamålene og menneskerettighetene. Matsikkerhet er en sentral prioritering. Skal vi lykkes, må vi sette inn midlene og tiltakene der de kan gi best resultater.

Norecs tilskuddsordning for utvekslingssamarbeid utgjør en liten andel av bistandsbudsjettet, og er samtidig et unikt verktøy i norsk utviklingspolitikk. Tilskuddsordningen har to hovedmål: For det første skal virksomhetene som mottar støtte styrke sitt arbeid for bærekraftig utvikling. I tillegg skal unge mennesker få internasjonal arbeidserfaring og kompetanse innen bærekraftig utvikling. I tråd med utviklingspolitiske prioriteringer støtter Norec viktige prosjekter innen blant annet klima, matsikkerhet og fornybar energi. Norec skal sikre en mangfoldig prosjektportefølje som tar i bruk innovative metoder og når utradisjonelle bistandspartnere blant offentlige aktører, privat næringsliv og sivilsamfunn. Bevilgningen skal støtte både nord-sør-partnerskap og sør-sør-partnerskap. Etter årlige utlysninger, vurderer Norec hvilke prosjekter som best bidrar til å nå målene for ordningen.

Norec rapporterer at de i utlysingsrunden høsten 2022 fikk et rekordstort antall søknader, både fra tidligere tilskuddsmottakere og nye søkere. Etter krevende år med pandemi og stengte landegrenser, er fysisk utveksling av unge mennesker igjen et satsingsområde for mange dyktige aktører, både i Norge og i det globale sør. Dette fører til større konkurranse om midlene. Når det er mange gode søknader, må Norec prioritere. Et avslag på en søknad i fjorårets runde er derfor ikke ensbetydende med en negativ vurdering av et prosjekt generelt.

Tags