De usynlige klimaflyktningene

Foto: Ingrid Løken

Foto: Ingrid Løken

Fattige bønder i de peruanske Andesfjellene opplever klimaendringene på kroppen. Jordbruket er svekket og den rurale befolkningen må flytte til storbyene. De gradvise konsekvensene av klimaendringene påvirker mer enn mange tror. Er dette usynlige klimaflyktninger som ikke får den helt nødvendige oppmerksomheten for å unngå fatale konsekvenser?

Globale klimaendringer

Klimaendringer er en av de mest komplekse utfordringene i vår tid. Konsekvensene av klimaendringer er allerede synlige i mange land, med hyppigere forekomst av tørke, flom, storm og hetebølger. Akutte naturkatastrofer er fremtredende. Imidlertid er gradvise, langsomme konsekvenser av klimaendringer minst like utfordrende. Fattige befolkningsgrupper opplever avlingssvikt, redusert landbruksproduktivitet, underernæring og sykdom.

Jordbruk som levebrød

Jordbruket har tradisjonelt sett vært det viktigste levebrødet for innbyggerne i de peruanske Andesfjellene. Globale klimaendringer får konsekvenser på lokalt nivå, og påvirker stadig mer den daglige jordbruksaktiviteten. En stor andel av befolkningen i Peru er lokalisert i rurale områder, og det er estimert at seks millioner mennesker i Andesfjellene har småskala jordbruk som hovedinntektskilde. Både lokalt, nasjonalt og internasjonalt marked er avhengig av opprettholdelse av jordbruket i Andesregionen, og ikke minst den enkelte bondens mulighet for å i det hele tatt overleve.

Foto: Ingrid Løken

Tørre områder hvor jordsmonnet er ødelagt Foto: Ingrid Løken

Foto: Ingrid Løken

Migrasjon som konsekvens

Bøndene har vært bosatt på den andinske høysletten mellom 2400 og 4000 moh., og opplever endringer i nedbørsmønster, kraftigere haglstormer og økt frekvens av bakkefrost. Konsekvenser av klimaendringer for landbruksproduksjon har vært gradvis økende siden 1960-tallet. Fattige områder har begrenset mulighet for alternative levebrød, med tanke på deres allerede skjøre økonomiske situasjon. Forringelse av jord og avlinger har ført til intern migrasjon i Ancash-regionen, og peruanske bønder sier at dette kun er en dråpe i havet. 46% av den rurale befolkningen i Peru lever i fattigdom, og stadig flere flytter fra rurale til urbane områder, i jakten på økonomisk trygghet. De tidligere bøndene opplever sin livssituasjon som ustabil og økonomisk usikker.


Foto: Ingrid Løken

Forlatte hus i Ancash Foto: Ingrid Løken

Usynlige klimaflyktninger?

Men er vi i stand til å observere og adressere deres opplevelse av klimaendringer? Gir vi nødvendig støtte til gradvise lokale konsekvenser som allerede viser seg å være svært alvorlige? For bønder i Andesregionen er det ikke nødvendigvis én akutt naturkatastrofe som forårsaker migrasjon. Bøndene har flyttet grunnet gradvis nedbrytning av jordsmonnet og reduksjon av avlinger. Dette er mennesker som opplever en indirekte og mindre eksplisitt kobling mellom klimaendringer og migrasjon. Vi har derfor lett for å overse denne gruppen. Det er ingen tvil om at de er mindre synlige enn mennesker på flukt fra akutte naturkatastrofer.

For bønder i Andesregionen er det ikke nødvendigvis én akutt naturkatastrofe som forårsaker migrasjon.

Konsekvensene kan likevel være de samme på lang sikt: Redusert jordbruksaktivitet, svekket lokalt og nasjonalt matvaremarked og mindre eksport av nødvendige jordbruksprodukter til andre land. Overbefolkning av storbyer er allerede synlige konsekvenser. Konsekvenser for den enkelte bonden er dramatisk: livssituasjon for fattige peruanske bønder endres fullstendig da de sitter igjen med jordområder som ikke lenger er dyrkbare. De har rett og slett mistet arbeidsplassen sin, og har liten mulighet til en ny jobb innen det område de har mest kunnskap. De usynlige klimaflyktningene må vies mer oppmerksomhet. De har behov for den samme bistanden som samfunn under akutte naturkatastrofer får. Migrantene i Ancash er et bilde på at globale klimaendringer har mangefasetterte konsekvenser.

Ingrid Løken
Lektor i geografi og spansk, mastergrad i samfunnsgeografi. Kronikken er basert på funnene fra masteroppgaven Klima-indusert migrasjon i Ancash-regionen i Peru. (Masteroppgave for lektorutdanning i geografi), NTNU.
Land