Om Latin-Amerikagruppene
Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) er en partipolitisk uavhengig solidaritetsorganisasjon, basert på frivillig engasjement. Vi jobber for å spre kunnskapsbasert og nyansert informasjon om utviklingen og forholdene i Latin-Amerika. Vi er spesielt opptatt av hvordan Norge påvirker land og områder i Latin-Amerika gjennom investeringer og politiske beslutninger.

Hvordan jobber LAG

LAG støtter sosiale bevegelsers kamp for demokrati, rettferdighet og fred, og bidrar til at deres stemme blir hørt i Norge. Dette gjør vi gjennom nær kontakt med ulike sosiale bevegelser, organisasjoner og aktivister i Latin-Amerika, samt et stort nettverk av norske aktivister som har god kjennskap til lokale forhold i regionen. Solidaritetsbrigadene er også viktige for innsamling av informasjon fra regionen.

Gjennom avtaler og næringsvirksomhet påvirker Norge utviklingen i Latin-Amerika. LAG arbeider for at norske aktører ikke skal bidra til ødeleggelse av natur og negativ påvirkning av miljø, som igjen medfører skade på urfolks- og lokalsamfunn i regionen. Det latinamerikanske folk har rett til å velge sin egen vei, slik som Norge i sin tid gjorde.

Organisering

Årsmøtet er LAGs øverste organ, og møtes en gang i året. Det er her de politiske retningslinjene for året blir lagt og arbeidsplan vedtatt. Det er delegater fra lokallag og brigadestyret (BS), samt leder og nestleder som har stemmerett på årsmøte. Antall delegater blir bestemt ut fra medlemstall i hver region, Brigadestyret (BS) har alltid to delegater. Brigadeprosjektet har også sitt eget årsmøte.

Videre er det to styrer knyttet til LAG- Landsstyret (LS) som er LAGs øverste organ mellom årsmøtene og brigadestyret (BS) som er brigadeprosjektets øverste organ.


Lokallag er det som danner grunnlaget for LAGs aktiviteter og består av aktivister. Hvert lokallag har også sitt eget styre. LAG har tilsammen 7 lokallag (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Kristiansand, Stavanger og Bodø.) Lokallagene kan også ha arbeidsgrupper LAG oslo har følgende arbeidsgrupper: LAG-Blindern, Chiapasgruppa, kvinneutvalget, Uruguaygruppa og El- Salvadorgruppa. I Bergen: Samordningsgruppa for Venezuela.