Brigadeprosjektet har fått avslag på nye bevilgninger

Brigadeprosjektet har akkurat fått avslag på videre støtte fra NOREC. Vi trenger nå deres hjelp for å lage støy og vise hvorfor brigadeprosjektet er så utrolig viktig! Les mer om begrunnelse for avslag under.

Brigadeprosjektet har akkurat fått avslag på videre støttefra NOREC. Vi trenger nå dereshjelp for å lage støy og vise hvorfor brigadeprosjektet er så utrolig viktig!

SoMe- kampanje.

Du kan hjelpe brigadeprosjektet ved å send en kort videosnutt (maks 15 sek) eller et bilde med et sitat hvor du sier hva brigadeprosjektet har betydd for deg og hvorfor det er viktig for fremtidige ungdom. Send det til info@lagnorge.no.

Del gjerne også egne innlegg hvor dere tagger @lagnorge og @Norecno

Norec begrunner avslaget med at:

 • Norec har mottatt et svært høyt antall søknader for 15. august 2022 runden. Mange av disse søknadene er av høy kvalitet, men er likevel ikke tildelt finansiering. Budsjettbevilgningen fra Stortinget tillater oss ikke
  gi midler til alle søknader.
 • Målene for partnerskapet stemmer ikke godt nok med regjeringens nåværende utviklingsmål og prioriteringer, som kommunisert til Norec.
 • Tiltenkt antall utvekslingsrunder er ikke begrunnet i søknaden.
 • Søknaden er i seg selv tilfredsstillende og i tråd med kravene. Imidlertid etter flere rundene av tilskuddssøknader, har søknaden fra LAG – Brigader kommet til kort med tanke på prioriteringer og dagens budsjettsituasjon.
 • Vi har hatt en møte med Norec 12.12. 2022, hvor de har utdypt sine begrunnelser for avslaget, vi er fortsatt uenige i begrunnelsene, og kommer fortsatt til å anke avslaget.

Oppdatering fra 15. desember

Etter møtet 12.12.2022 med Norec har vi fått bedre innsikt i hvordan Norec har bedømt søknaden vår, vi har også fått innsikt i de ulike dokumentene i saksbehandlingen. Både ved samtale og i de ulike dokumentene kommer det fram det vi mener er flere konkrete feil. Dette kommer vi til å påpeke i anken vår. Under kan du se hvordan Norec har vurdert og gitt score til brigadeprosjektet opp mot de prioriteringene og målene Norec har. Kort oppsummert har brigadeprosjektet kun skåret "grønt" på et av de følgende punktene.

Norec's prioriteringer ved behandling av søknad for utveksling

 • Norec skal prioritere aktører i offentlig sektor.

Her får prosjektet ingen poeng. Det er jo ganske åpenbart fordi vi ikke er en offentlig aktør.

 • Norec skal prioritere prosjekter med hovedtema (prosjektmål) innen klima, inkludert klimatilpasning, sultbekjempelse, miljø og hav

Her får prosjektet ingen poeng. Dette er uforståelig, all den tid vi faktisk jobber med matsikkerhet, klimarobust jordbruk sammen med urfolks- og småbondebevegelser i Latin Amerika

 • Innovative måtar å utvikle partnarskapet og prosjektet på

Her får prosjektet ingen poeng. Denne synes vi er litt vag, og vi er litt usikre på hva den innebærer. I til tilsagnet fra Utenriksdepartementet til Norec står det: Innovative former for kunnskapsdeling, teknologioverføring og ikke minst muligheten til å identifisere og skalere opp lokale løsninger er en viktig del av dette. Her spiller Norec en viktig rolle.

 • Partnarskap som nyttar digitale plattformer for å oppnå resultat.

Her får prosjektet ingen poeng. Vi har flere delmål i søknaden som gåpr ut på at vi skal jobbe med digitale ferdigheter, samt bruke digitale løsninger for å oppnå målene våre. Derfor forstår vi ikke helt at vi ikke oppnår poeng på dette punktet.

 • Norec skal prioritere partnere som ikke er tradisjonelle bistandsmottakare

Her får prosjektet ingen poeng. Dette stiller vi spørsmål ved. Hverken LAG eller noen av samarbeidspartnerne vil vi si er tradisjonelle bistandsmottakere. Vi samarbeider med sosiale bevegelser. Men det kommer selvsagt an på hvilken definisjon Norec arbeider ut ifra.

 • Norec skal prioritere partnare som når de mest marginaliserte og sårbare gruppene, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne

Her får prosjektet ingen poeng. Det synes vi er rart når bevegelsene vi samarbeider med er småbønder, urfolk, og menneskerettighetsforkjempere.

 • Norec skal innen utgangen av 2022 ha inngått flere nye avtaler om strategisk og
  organisatorisk læring (5 årige avtaler)

Her får prosjektet ingen poeng. Denne forstår vi ikke så mye av.

 • 55 % av tilskuddssmidlene skal gå til Norges partnarland for langsiktig samarbeid

Her får prosjektet poeng, fordi Colombia er et av landene prosjektet jobber i.

 • Bidrag til mangfoldig prosjektportefølje

Her får prosjektet ingen poeng.

Hvorfor må brigadeprosjektet bestå?

For alle med en interesse for Latin-Amerika som region, med all sin historie, kriger og konflikter, og sin evne til politisk organisering, er det bekymringsverdig at finansieringen til solidaritetsbrigadene opphører.

Solidaritetsbrigade er et unikt prosjekt. Det er et av de lengstlevende solidaritetsprosjektene i Norge, og som kontinuerlig har jobbet – i nå 40 år. Hvert eneste år rekrutteres 36 nye brigadister fra sosiale bevegelser i Colombia, i Brasil, Guatemala og i Norge.

Solidaritetsbrigadene jobber i dag med viktige grasrotbevegelser i Latin-Amerika som kjemper for reelt demokrati, for matproduksjon, et bærekraftig landbruk, og for urfolksrettigheter. Det å bygge opp et samarbeid med slike bevegelser bør i aller høyeste grad oppfylle mål og ambisjoner en måtte ha for en god utviklingspolitikk.

Latin-Amerika har lenge blitt «en hvit flekk på kartet» i norsk sammenheng. Kunnskap om det som rører seg på kontinentet er viktig for organisasjonslivet, for politikken, for media og for akademia. Solidaritetsbrigadene er et åsted for utvikling av kunnskap og engasjement, som siden blir tatt med videre inn i jobb, studier og aktivisme.

Tidligere solidaritetsbrigadister vil du i dag finne i politikken, i det norske fredsdiplomatiet, i akademia, i en rekke norske organisasjoner, du vil finne dem på småbruk, i media, i helsesektoren og i utdanningssystemer.

Her er avslagsbrevet fra Norec

Vi kommer til å klage på vedtaket. I den forbindelse ønsker vi å skape så mye oppmerksomhet rundt brigadeprosjektet som mulig og vise hvorfor Norec har gjort en feil når de har gitt brigadeprosjektet avslag. Har du noe du vil bidra med ta gjerne kontakt!